Нормативная база

Нормативная база для экологов Нормативная база для архивной документации  
 

Постанова КМУ №1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"

тризубец

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 липня 2000 р. N 1120
Київ

Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2000 року N 1481,
від 11 жовтня 2002 року N 1518

На виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з її участі у Базельській конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (1989 р.) та з метою забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням;
Жовтий перелік відходів;
Зелений перелік відходів.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1016 «Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів та їх утилізацією/видаленням» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 16).
Дозволи на транскордонне перевезення небезпечних відходів, отримані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1016, є чинними в межах термінів, на які вони були видані.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2000 року.

Прем'єр-міністр України
В. ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. N 1120

ПОЛОЖЕННЯ
про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок здійснення державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи транзиту через територію України.


2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

відходи
— будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
небезпечні відходи
— відходи, включені до розділу А Жовтого переліку відходів, що затверджується Кабінетом Міністрів України, і мають одну чи більше небезпечних властивостей, наведених у переліку небезпечних властивостей, що затверджується Мінекоресурсів, та до Зеленого переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у зазначеному вище переліку небезпечних властивостей;
транскордонне перевезення
— будь-яке переміщення відходів з району, який перебуває під національною юрисдикцією однієї держави, у район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої держави, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави, за умови, що таке перевезення стосується, принаймні, двох держав;
компетентний орган
— спеціально уповноважений державний орган, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням (далі — Базельська конвенція);
поводження з відходами
— збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями утилізації/видалення;
видалення
— будь-яка операція, зазначена у розділі А додатка 1 до цього Положення;
утилізація
— будь-яка операція, зазначена у розділі Б додатка 1 до цього Положення;
екологічно обґрунтоване поводження
— вжиття всіх практично можливих заходів для забезпечення захисту довкілля та здоров'я людини від можливого негативного впливу під час поводження з відходами;
санкціоновані об'єкти для утилізації/видалення
— об'єкти для утилізації або видалення відходів, на експлуатацію яких з цією метою отримано письмовий дозвіл або ліцензію спеціально уповноважених органів;
виробник відходів
— будь-яка особа, діяльність якої призводить до утворення відходів, або, якщо ця особа невідома, то особа, яка володіє цими відходами та/або здійснює над ними контроль;
особа
— будь-яка фізична чи юридична особа;
імпорт відходів
— будь-яке ввезення відходів на національну територію з інших причин, ніж транзит;
транзит відходів
— безперервне перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком зберігання, обумовленого технологічним процесом перевезення відходів;
експорт відходів
— будь-яке вивезення відходів за межі національної території з інших причин, ніж транзит;
реімпорт відходів
ввезення на національну територію раніше експортованих за її межі відходів;
особа, що відповідає за утилізацію/видалення
— будь-яка особа, якій відвантажуються відходи і яка здійснює їх утилізацію/видалення;
імпортер
— будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави імпорту та здійснює імпорт відходів;
експортер
— будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави експорту та здійснює експорт відходів;
перевізник
— будь-яка особа, яка здійснює транспортування відходів;
заінтересована держава
— будь-яка держава експорту, імпорту чи транзиту відходів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518)

3. Функції компетентного органу з питань контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням в Україні виконує Мінекоресурсів,

4. Дія пунктів 6 - 33 цього Положення поширюється на такі відходи, що є об'єктом транскордонного перевезення:
а) небезпечні відходи, що включені до розділу А Жовтого переліку відходів;
б) відходи, які потребують окремого розгляду, що включені до розділу Б Жовтого переліку відходів;
в) відходи, що включені до Зеленого переліку відходів і є об'єктом транскордонного перевезення, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до цього Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у переліку небезпечних властивостей (затверджується Мінекоресурсів), а також якщо транскордонні перевезення таких відходів підпадають під державне регулювання у заінтересованих державах.
В інших випадках відходи, що включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 — 33 цього Положення.
Висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6 — 33 цього Положення, чи не підпадають, надає Мінекоресурсів.
Транскордонні перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів і відповідно не підпадають під дію пунктів 6 — 33 цього Положення, під час їх транзиту через територію України, здійснюються відповідно до існуючих заходів контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій. Відсутність у відходах небезпечних складників має підтверджуватися відповідним документом, що супроводжує транскордонні перевезення відходів.
Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини, для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилізації, допускається тільки в межах таких квот та за умови відповідного підтвердження.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518)

5. Дія пунктів 6 — 33 цього Положення не поширюється також на небезпечні відходи, що імпортуються з метою проведення досліджень у кількостях, які не можуть вплинути на стан здоров'я людини та навколишнього природного середовища.

6. Контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням (додаток 1 до цього Положення) базується на процедурі письмового повідомлення компетентних органів заінтересованих держав про будь-яке транскордонне перевезення небезпечних відходів і отримання від них письмової згоди на здійснення перевезення.
Повідомником може бути:
виробник відходів;
експортер;
компетентний орган держави експорту (особа, призначена компетентним органом).
Основними документами, що застосовуються у процедурі повідомлення та для отримання письмової згоди на перевезення, а також для супроводження транскордонних перевезень небезпечних відходів, є повідомлення, у якому засвідчується згода на транскордонне перевезення (додаток 3 до цього Положення), і документ про перевезення, у якому засвідчується факт відвантаження, проходження пунктів пропуску через державний кордон, отримання одержувачем і завершення утилізації/видалення відходів (додаток 4 до цього Положення).
Інструкцію щодо заповнення цих документів затверджує Мінекоресурсів.

Експорт небезпечних відходів

7. Експортер, який має намір експортувати небезпечні відходи, звертається до Мінекоресурсів з офіційним листом щонайменше за 70 днів до запланованої дати їх першого перевезення і подає необхідну кількість заповнених бланків повідомлення (примірники, призначені для компетентних органів держав імпорту і транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих держав) та додатково:
а) підтвердження наявності в експортера ліцензії на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для експорту, та на їх транскордонне перевезення;
б) відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Мінекоресурсів) протокол аналізу;
в) відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і місцезнаходження санкціонованого об'єкта, термін дії дозволу на його експлуатацію);
г) нотаріально засвідчену копію контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому зазначено методи екологічно обґрунтованого поводження з відходами і який має містити такі відомості:
зобов'язання сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання неправильних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;
зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);
зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);
ґ) опис шляху транспортування відходів;
д) відомості про страхування відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів.

8. У разі потреби Мінекоресурсів може зажадати подання додаткової інформації.

9. Мінекоресурсів надсилає або доручає експортеру надіслати повідомлення компетентним органам заінтересованих держав.

10. Експорт небезпечних відходів не дозволяється:
а) у будь-який пункт на південь від 60 південної широти;
б) до будь-якої держави, яка заборонила імпорт таких відходів і повідомила про це Україну;
в) до будь-якої держави, яка не є Стороною Базельської конвенції, якщо з нею не укладено відповідну міжнародну угоду щодо транскордонних перевезень небезпечних відходів;
г) до будь-якої держави, якщо є підстави вважати, що утилізація/видалення таких відходів не буде здійснюватися екологічно обґрунтованим способом;
ґ) до будь-якої держави, яка не дала письмової згоди на імпорт таких відходів.

11. Експорт небезпечних відходів дозволяється у разі, коли в Україні немає технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом (у разі, коли небезпечні відходи експортуються з метою видалення) або такі відходи використовуються як вторинна сировина у державі імпорту.

12. У разі коли експорт дозволяється відповідно до пункту 11, Мінекоресурсів може дати згоду на експорт відходів за таких умов:
а) контракт між експортером та особою, відповідальною за утилізацію/видалення, відповідає вимогам екологічно обґрунтованого поводження з відходами і містить необхідні зобов'язання сторін;
б) тара, маркування та транспортування відповідають вимогам визнаних міжнародних норм, стандартів і практики;
в) оформлено (заповнено пункти 1, 2, 5 — 9, 13 — 16, 19, 20) документ про перевезення;
г) підтверджено забезпеченість страхуванням відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів;
ґ) експортер отримав письмову згоду на транскордонне перевезення відходів від компетентних органів заінтересованих держав (якщо держава транзиту не має практики надання письмової згоди за таких обставин або зняла вимогу про надання письмової згоди, через 60 днів після підтвердження отримання державою транзиту запиту з боку експортера чи Мінекоресурсів допускається перевезення за «мовчазної згоди», якщо відповідна держава транзиту в цей 60-денний період не встановить будь-яких інших умов або не висловить заперечення).

13. Письмова згода на багаторазовий експорт небезпечних відходів може надаватися у разі наявності письмової згоди на це заінтересованих держав терміном щонайбільше на один рік, якщо відходи:
а) мають однакові фізичні та хімічні властивості;
б) регулярно поставляються одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію, через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на виїзді з України і на в'їзді у державу імпорту;
в) перевозяться транзитом через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на в'їзді в державу та виїзді з держави (держав) транзиту.

14. Експортер/повідомник за три дні до кожного відправлення небезпечних відходів надсилає копії документа про перевезення компетентним органам заінтересованих держав.
Перевізник під час транспортування небезпечних відходів надає перший примірник документа про перевезення одержувачу відходів, інші примірники — митним службам заінтересованих держав.

15. Якщо транскордонне перевезення небезпечних відходів, на яке заінтересовані держави дали згоду, не може бути закінчене відповідно до умов контракту, експортер зобов'язаний вивезти відходи назад, якщо інші можливості для їх утилізації/видалення екологічно обґрунтованим способом не буде знайдено протягом 90 днів від того моменту, коли компетентний орган держави імпорту поінформував про це Мінекоресурсів або виробника, чи в будь-який інший термін, погоджений заінтересованими сторонами.

Імпорт небезпечних відходів

16. Небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Мінекоресурсів.
Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронення.

17. Для розгляду питання про надання згоди на імпорт небезпечних відходів до Мінекоресурсів подаються оригінал повідомлення держави експорту (якщо транскордонне перевезення відходів, що імпортуються, не підлягає такому контролю в державі експорту, зобов'язання повідомника бере на себе особа, що відповідає за утилізацію/видалення), а також додатково імпортером/особою, що відповідає за утилізацію/видалення:
а) офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням;
б) підтвердження наявності в імпортера та в особи, що відповідає за утилізацію/видалення, ліцензій на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для імпорту, та на їх транскордонне перевезення;
в) нотаріально засвідчена копія контракту, який повинен відповідати вимогам підпункту «г» пункту 7 цього Положення;
г) відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Мінекоресурсів) протокол аналізу;
ґ) опис способу утилізації/видалення;
д) потужність і місце знаходження об'єкта для утилізації/видалення;
е) підтвердження наявності чинних дозволів місцевих органів Мінекоресурсів, державної санітарно-епідеміологічної служби на експлуатацію об'єкта для утилізації/видалення небезпечних відходів, запропонованих для імпорту;
є) висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації;
ж) заява компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення;
з) відомості про забезпеченість страхуванням відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів;
и) опис шляху транспортування відходів.

18. У разі потреби Мінекоресурсів може зажадати подання додаткової інформації.

19. Мінекоресурсів протягом 60 днів може висунути заперечення або додаткові вимоги, а також зажадати надання додаткової інформації (оригінал надсилається повідомнику) і протягом 70 днів приймає рішення про надання згоди на імпорт небезпечних відходів, на певних умовах чи без будь-яких умов або про відмову у наданні такої згоди (оригінал надсилається повідомнику).

20. Мінекоресурсів може дати письмову згоду на імпорт небезпечних відходів у разі дотримання таких умов:
а) держава експорту є Стороною Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням або з нею укладено відповідну міжнародну угоду щодо транскордонних перевезень небезпечних відходів;
б) держава експорту не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом (у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення) або такі відходи використовуються як вторинна сировина в Україні;
в) імпортер має можливість утилізувати/видаляти такі відходи екологічно обґрунтованим способом на санкціонованому об'єкті;
г) контракт між експортером та особою, відповідальною за утилізацію/видалення, містить необхідні зобов'язання сторін і відповідає вимогам екологічно обґрунтованого поводження з відходами;
ґ) тара, маркування і транспортування відповідають вимогам визнаних міжнародних норм, стандартів і практики;
д) підтверджено забезпеченість страхуванням відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів;
е) імпортер або інший агент, який діє від його імені, є резидентом або має відділення в Україні.

21. Письмова згода на багаторазовий імпорт небезпечних відходів може надаватися одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію/видалення, щонайбільше на один рік, якщо відходи:
а) мають однакові фізичні та хімічні властивості;
б) регулярно поставляються одній і тій же особі, відповідальній за утилізацію/видалення, через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на виїзді з держави (держав) експорту і на в'їзді в Україну;
в) перевозяться транзитом через одні й ті ж пункти пропуску через державний кордон на в'їзді в державу та виїзді з держави (держав) транзиту.

22. Мінекоресурсів може в будь-який час після надання письмової згоди на імпорт відходів анулювати її, якщо є підстави для припущення, що не буде забезпечено екологічно обґрунтованого поводження з ними.

23. Особа, відповідальна за утилізацію/видалення, повинна інформувати Мінекоресурсів, його місцевий орган, компетентний орган держави експорту та експортера після отримання кожної поставки про факт отримання і про відповідність поставлених відходів інформації, що міститься у повідомленні (протягом трьох робочих днів після отримання відходів пересилає названим адресатам копії документа про перевезення із заповненим пунктом 24) та про завершення їх утилізації/видалення (протягом 180 днів після отримання відходів пересилає названим адресатам копії документа про перевезення із заповненим пунктом 25).

Транзит небезпечних відходів

24. Транзит небезпечних відходів через територію України не може здійснюватися без попередньої письмової згоди Мінекоресурсів.
Мінекоресурсів має право відмовити в будь-якому транзиті небезпечних відходів через територію України з обґрунтуванням причин такої відмови.

25. Мінекоресурсів має бути письмово повідомлене українською або російською мовою про будь-які можливі транскордонні перевезення небезпечних відходів через територію України.
У повідомленні повинні міститися такі детальні відомості:
а) про відходи, їх походження, склад і кількість;
б) початковий і кінцевий пункти транспортування відходів;
в) зазначення можливих дат транзиту та опис шляху транспортування відходів через територію України;
г) документи, які підтверджують, що держава імпорту прийме небезпечні відходи, а експортер, перевізник та особа, відповідальна за утилізацію/видалення, уповноважені здійснювати операції, пов'язані з транскордонним перевезенням та утилізацією/видаленням небезпечних відходів;
ґ) гарантії повної компенсації будь-яких збитків, які можуть бути заподіяні здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу під час перевезення відходів через територію України.

26. У разі потреби Мінекоресурсів може зажадати подання додаткової інформації.

27. Тара, маркування і транспортування повинні відповідати вимогам міжнародних норм, стандартів і практики.

28. Мінекоресурсів протягом трьох робочих днів підтверджує отримання повідомлення про транзит небезпечних відходів і в 60-денний термін з моменту отримання повідомлення інформує повідомника про згоду на транзитне перевезення на певних умовах чи без будь-яких умов, або про відмову у наданні згоди на перевезення чи запитує (у разі потреби) додаткову інформацію.

29. Підрозділи Державної екологічної інспекції Мінекоресурсів забезпечують у разі потреби пломбування контейнера з небезпечними відходами в пункті пропуску через державний кордон на в'їзді в Україну, а також перевіряють схоронність пломби в пункті пропуску через державний кордон на виїзді з України.

Класифікація небезпечних відходів

30. Небезпечні відходи у разі їх транскордонного перевезення підлягають класифікації згідно з Міжнародним кодом ідентифікації відходів (далі — МКІВ), крім випадків, коли транскордонне перевезення здійснюється на підставі відповідного міжнародного договору, у якому зазначається інший метод класифікації.
Інструкція з отримання МКІВ затверджується Мінекоресурсів.

Незаконний обіг небезпечних відходів

31. Будь-яке транскордонне перевезення небезпечних відходів вважається незаконним обігом, якщо воно здійснюється:
а) без повідомлення всіх заінтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;
б) без згоди всіх заінтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;
в) із згодою, яка була отримана від заінтересованих держав шляхом фальсифікації, перекручення чи обману;
г) як таке, що не відповідає зазначеному у документах, які регламентують це перевезення;
ґ) способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад, скиду) небезпечних відходів на порушення цього Положення і відповідних норм міжнародного права.

32. Особа вчиняє правопорушення відповідно до цього Положення, якщо вона:
а) здійснює транскордонне перевезення небезпечних відходів способом, про який згадується в пункті 31 цього Положення;
б) сприяє будь-якій іншій особі, підбурює її або входить у змову з нею для здійснення транскордонного перевезення небезпечних відходів способом, про який згадується в пункті 31 цього Положення;
в) намагається здійснити транскордонне перевезення небезпечних відходів способом, про який згадується в пункті 31 цього Положення.
33. Особа, винна у вчиненні правопорушення відповідно до цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.

Додаток 1 до Положення
ОПЕРАЦІЇ
з видалення та утилізації відходів*
____________
* Відповідає додатку IV до Базельської конвенції.
А. Операції, які не призводять до можливої рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання відходів
Розділ А охоплює всі подібні операції з видалення, які здійснюються на практиці:
D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)
D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо)
D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи природних резервуарів тощо)
D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)
D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і від навколишнього середовища, тощо)
D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів
D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні
D8 Біологічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А
D9 Фізико-хімічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо)
D10 Спалювання на суші
D11 Спалювання в морі
D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо)
D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А
D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А
D15 Зберігання до будь-якої з операцій, зазначених у розділі А.
Б. Операції, які можуть призвести до рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання
Розділ Б охоплює всі подібні операції з матеріалами, які визначені як небезпечні відходи чи вважаються такими і які в іншому разі повинні призначатися для операцій, передбачених у розділі А:
R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії
R2 Утилізація/регенерація розчинників
R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники
R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук
R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів
R6 Регенерація кислот та основ
R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення
R8 Рекуперація компонентів каталізаторів
R9 Повторна перегонка використаних нафтопродуктів чи інше повторне їх використання
R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку
R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 — R10
R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 — R11
R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої операції, зазначеної у розділі Б.
Додаток 2 до ПоложенняКАТЕГОРІЇ ВІДХОДІВ,
які підлягають регулюванню*
____________
* Відповідає додатку I до Базельської конвенції.
Групи відходів:
Y1 Медичні відходи, отримані в результаті лікувального догляду за пацієнтами в лікарнях, поліклініках та клініках
Y2 Відходи виробництва та переробки фармацевтичної продукції
Y3 Непотрібні фармацевтичні товари, ліки та препарати
Y4 Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів і фітофармацевтичних препаратів
Y5 Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини
Y6 Відходи виробництва, одержання і застосування органічних розчинників
Y7 Відходи термічної обробки та карбідизації, які містять ціаніди
Y8 Непотрібні мінеральні масла, що не придатні для використання за призначенням
Y9 Відходи у вигляді сумішей та емульсій масла/вода, вуглеводні/вода
Y10 Відходи, речовини та вироби, що містять поліхлоровані біфеніли (ПХБ) та/або поліхлоровані терфеніли (ПХТ) та/або полібромовані біфеніли (ПББ) або забруднені ними
Y11 Відходи у вигляді смолистих залишків очистки, дистиляції або будь-якої піролітичної обробки
Y12 Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи
Y13 Відходи виробництва, одержання і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів
Y14 Непотрібні хімічні речовини, отримані в ході науково-дослідних робіт чи учбового процесу, природа яких ще не виявлена, та/або які є новими, і чий вплив на людину та/або навколишнє середовище невідомий
Y15 Відходи вибухонебезпечного характеру, що не підпадають під інше законодавство
Y16 Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів
Y17 Відходи поверхневої обробки металів і пластмас
Y18 Залишки від операцій по видаленню промислових відходів
Відходи, що містять:
Y19 Карбоніли металів
Y20 Берилій; сполуки берилію
Y21 Сполуки шестивалентного хрому
Y22 Сполуки міді
Y23 Сполуки цинку
Y24 Миш'як; сполуки миш'яку
Y25 Селен; сполуки селену
Y26 Кадмій; сполуки кадмію
Y27 Сурма; сполуки сурми
Y28 Телур; сполуки телуру
Y29 Ртуть; сполуки ртуті
Y30 Талій; сполуки талію
Y31 Свинець; сполуки свинцю
Y32 Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію
Y33 Неорганічні ціаніди
Y34 Розчини кислот чи кислоти у твердому стані
Y35 Розчини основ чи основи у твердому стані
Y36 Азбест (пил та волокна)
Y37 Органічні сполуки фосфору
Y38 Органічні ціаніди
Y39 Феноли; фенольні сполуки, включаючи хлорфеноли
Y40 Ефіри
Y41 Галогеновані органічні розчинники
Y42 Органічні розчинники, за винятком галогенованих розчинників
Y43 Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензофурану
Y44 Будь-які матеріали типу поліхлорованого дибензо-п-діоксину
Y45 Галогенорганічні сполуки, крім речовин, зазначених у цьому додатку.

Додаток 4 до ПоложенняТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ -
Документ про перевезення


(1) Якщо виробників декілька, додається їх перелік. (2) Поставити хрестик у відповідному квадраті. (3) Див. коди на звороті. (4) Якщо перевізників більше трьох, додається інформація, зазначена у пунктах 6 і 11. (5) Негайно зв'яжіться з компетентними органами.
Перелік скорочень, використаних у документі про перевезення


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. N 1120

ЖОВТИЙ ПЕРЕЛІК ВІДХОДІВ

    Номер згідно з переліком A Базельської конвенції Номер Y Код ОЕСР Код ГС
А. Відходи, визначені як небезпечні1        
  Відходи металів та металовмісні відходи A1      
Відходи металів та відходи, що складаються із сплавів будь-яких з нижченаведених речовин (за винятком відходів, включених до Зеленого переліку відходів): A1010      
1. Сурма   Y27    
2. Арсен   Y24 AA090 280480
3. Берилій   Y20    
4. Кадмій   Y26    
5. Свинець   Y31 AA030 262020
6. Ртуть   Y29 AA100 280540
7. Селен   Y25   280490
8. Телур   Y28   280450
9. Талій   Y30 AA080  
  Відходи, що містять як складові або забруднювачі будь-які з нижченаведених речовин, за винятком відходів металів у кусковій (масивній) формі: A1020      
10. Сурма; сполуки сурми   Y27    
11. Берилій; сполуки берилію   Y20    
12. Кадмій; сполуки кадмію   Y26    
13. Свинець; сполуки свинцю   Y31    
14. Селен; сполуки селену   Y25    
15. Телур; сполуки телуру   Y28    
  Відходи, що містять як складові або забруднювачі будь-які з нижченаведених речовин: A1030      
16. Арсен; сполуки арсену   Y24    
17. Ртуть; сполуки ртуті   Y29    
18. Талій; сполуки талію   Y30    
  Відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: A1040      
19. Карбоніли металів   Y19    
20. Сполуки шестивалентного хрому   Y21    
21. Гальванічний шлам A1050 Y17 AA120  
22. Розчини після травлення металів A1060 Y17 AA130  
23. Залишки вилуговування після обробки цинку у вигляді пилу, шламу (ярозит, гематит і т. ін.) A1070   AA140  
24.


Цинкові залишки, не включені
до Зеленого переліку відходів,
що містять свинець і кадмій в кількості, достатній для
виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у Переліку2
A1080 Y23    
  Y31    
  Y26    
       
25. Зола від спалювання ізольованого мідного дроту A1090 Y22    
26. Зола та залишки від газоочисних систем мідеплавильних установок A1100 Y22 AA040 262030
27.
Відпрацьовані розчини
електролітів процесів електролітичного очищення та виділення міді
A1110 Y22    
  Y34 AD110  
28. Шламові відходи, за винятком анодних шламів, із систем електролітичного очищення та виділення міді A1120 Y22    
29. Відпрацьовані травильні розчини, що містять розчинну мідь A1130 Y22 AA130  
30.
Відходи каталізаторів, що
містять хлорид або ціанід міді
A1140
Y22    
Y33    
31. Зола, яка містить дорогоцінні метали, що утворюється після спалювання печатних плат і містить сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, що перетворює її у небезпечну A1150   AA161  
32. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані A1160 Y31 AA170  
33. Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей батарей, наведених у Зеленому переліку відходів. Відходи батарей, не визначені у Зеленому переліку відходів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, що перетворює їх у небезпечні A1170   AA180  
34.
Відходи і брухт електричних та електронних вузлів4, що містять компоненти такі як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення3 (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони
можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку2, 5 (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [43])
A1180
     
  Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, до складу яких можуть входити метали та органічні матеріали A2      
35. Відходи скла від електронно-променевих трубок та іншого активованого скла A2010   AB040 700100
36. Відходи, що містять неорганічні сполуки фтору у вигляді рідини або шламу, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів A2020 Y32 AB060  
37.
Відпрацьовані каталізатори, за
винятком зазначених у Зеленому переліку відходів
A2030
  AB080
AC140
 
38. Відходи гіпсу, що утворюється у процесі хімічного виробництва, у разі, якщо вони забруднені компонентами, зазначеними у додатку 2 до Положення3, до такого ступеня, коли виявляються небезпечні властивості, наведені у Переліку2 (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [79]) A2040   AB140  
39. Відходи азбесту (пил та волокна) A2050 Y36 RB010  
40. Летюча зола від енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, достатній для того щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у Переліку2 (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [76]) A2060     2621
  Відходи, що містять переважно органічні компоненти, до складу яких можуть входити метали і неорганічні матеріали A3      
41. Відходи виробництва або переробки нафтового коксу і бітуму A3010   AC010 271390
42. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) A3020 Y8 AC030  
43. Відходи, які містять, складаються або забруднені шламами антидетонаційних сполук з доданням свинцю A3030   RC030  
44. Відходи рідких теплоносіїв A3040   AC050  
45. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [127]) A3050 Y13 AC090  
46. Відходи нітроцелюлози A3060   AC100 391590
47. Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол, у вигляді рідин або шламів A3070 Y39 AC110  
48. Відходи ефірів, які не включені до Зеленого переліку відходів A3030 Y40 AC130  
49.
Шкіряні пил, зола, шлами,
порошок, які містять сполуки шестивалентного хрому чи біоциди (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [121])
A3090
Y21
Y4
AC180
411000
50.
Обрізки та інші відходи шкіри
або композиційної шкіри, непридатні для виробництва шкіряних виробів, які містять сполуки шестивалентного хрому чи біоциди (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [120])
A3100
Y21
Y4
  411000
51.
Відходи хутра, які містять
сполуки шестивалентного хрому чи біоциди, або збудників інфекцій (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [122])
A3110
Y21
Y4
   
52. Пух - легка фракція після подрібнення A3120      
53. Відходи фосфорорганічних сполук A3130 Y37 AC200  
54.
Відходи негалогенованих
органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів
A3140
Y42
Y6
AC210
 
55.
Відходи галогенованих
органічних розчинників
A3150
Y41
Y6
AC220
 
56. Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції A3160 Y45 AC230  
57. Відходи, які утворюються в процесі виробництва аліфатичних галогенованих вуглеводнів (таких, як хлорметан, дихлоретан, вінілхлорид, вініліденхлорид алілхлорид, епіхлоргідрин) A3170 Y45 AC240  
58. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше6 A3180 Y10 RA010  
59. Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в'яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів A3190 Y11 RA020  
60. Шлами бензину, що містять свинець   Y31 AC040  
  Відходи, які можуть містити або неорганічні, або органічні компоненти A4      
61. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів A4010 Y2 Y3 AD010  
62. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт A4020 Y1    
63. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності7 чи не придатні для використання за призначенням A4030 Y4 AD020  
64.
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини8 A4040 Y5 AD030  
Відходи, що містять, складаються або забруднені будь-якою з нижченаведених речовин: A4050      
65. Неорганічні ціаніди, за винятком залишків у твердій формі, що містять дорогоцінні метали і сліди неорганічних ціанідів   Y33 Y7 AD040  
66. Органічні ціаніди   Y38 Y7 AD050  
67. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії A4060 Y9 AD060  
68. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку [126]) A4070 Y12 AD070  
69. Відходи вибухонебезпечного характеру (за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів) A4080 Y15 AD080  
70. Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені у Зеленому переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку [83]) A4090 Y34 Y35 AD110 AD110  
71.
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів A4100   AD140  
Відходи, що містять, складаються або забруднені будь-якою з нижченаведених речовин: A4110      
72. Будь-яка речовина споріднена поліхлорованому дибензофурану   Y43 RC010  
73. Будь-яка речовина споріднена поліхлорованому дибензодіоксину   Y44 RC020  
74. Відходи, що містять, складаються або забруднені пероксидами A4120   RC040  
75. Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення3, в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку2 A4130      
76. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності7, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення3, та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку2 A4140      
77. Відходи хімічних речовин, отримані під час проведення науково-дослідних робіт чи навчального процесу, які ще не ідентифіковані, та/або які є новими, а їх вплив на людину та/або довкілля невідомий A4150 Y14    
78. Відпрацьоване активоване вугілля, крім включеного до Зеленого переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [77]) A4160     2803
79. Залишки від операцій з видалення промислових відходів   Y18    
80. Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів   Y16 AD090  
Б. Відходи, які потребують окремого розгляду9
81. Залишки в результаті спалювання побутових відходів   Y47 AB020  
82. Побутові відходи   Y46 AD160  
83. Каналізаційний мул     AC270  
84. Відходи пневматичних шин B3140   GK020 401220


____________
1 В основу розділу А покладено перелік А Базельської конвенції (додаток VIII до Базельської конвенції). Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 1 Базельської конвенції відходи, перелічені у цьому розділі, є небезпечними. Додатково до нього включено три позиції (порядкові номери 60, 79, 80). Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонізованої системи опису і кодування товарів, прийнятої згідно з Брюссельською конвенцією від 14 червня 1983 р. під егідою Ради митного співробітництва (код ГС). 2 Перелік небезпечних властивостей, який затверджує Мінекоресурсів. 3 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням. 4 Ця позиція не включає брухт агрегатів електрогенераторів. 5 Концентрація ПХБ на рівні 50 мг/кг чи більше. 6 Рівень концентрації 50 мг/кг розглядається як міжнародно визнаний рівень для всіх видів відходів. Однак для деяких видів відходів окремі країни встановлюють нижчі нормативи (наприклад 20 мг/кг). 7 Прострочений термін придатності означає, що речовину не використано протягом періоду, визначеного виробником. 8 Ця позиція не включає відходи деревини, оброблені хімічними консервантами деревини. 9 До розділу Б включені відходи, зазначені у додатку II до Базельської конвенції, які вважаються для цілей Конвенції «іншими відходами», і додатково ще дві позиції (83 і 84).

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518) 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. N 1120

ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕЛІК ВІДХОДІВ 1

    Номер згідно з переліком B Базельської конвенції Код ОЕСР Код ГС
  Відходи металів і металовмісні відходи B1    
Відходи металів та їх сплавів у металічній недиспергованій формі: B1010    
1.


Брухт дорогоцінних металів та їх сплавів:      
золота   GA010 711210
срібла   GA030 711290
металів платинової групи, крім ртуті   GA020 711220
2.Брухт заліза та сталі:      
брухт чавуну   GA040 720410
брухт нержавіючої сталі   GA050 720421
брухт інших легованих сталей   GA060 720429
брухт лудженого заліза і сталі   GA070 720430
стружка токарна, обрізки, відходи фрезерування, ошурки, зняті задирки, відходи штампування (в пакетах чи не в пакетах)   GA080 720441
інші відходи і брухт чорних металів   GA090 720449
зливки переплавлення браковані   GA100 720450
старі залізні і стальні рейки   GA110 730210
3. Брухт міді   GA120 740740
4. Брухт нікелю   GA130 750300
5. Брухт алюмінію   GA140 760200
6. Брухт цинку   GA160 790200
7. Брухт олова   GA170 800200
8. Брухт вольфраму   GA180 810191
9. Брухт молібдену   GA190 810291
10. Брухт танталу   GA200 810310
11. Брухт магнію   GA210 810420
12. Брухт кобальту   GA220 810510
13. Брухт вісмуту   GA230 810600
14. Брухт титану   GA250 810810
15. Брухт цирконію   GA260 810910
16. Брухт марганцю   GA280 811100
17. Брухт германію   GA310 811230
18. Брухт ванадію   GA320 811240
19.
Брухт:      
гафнію   GA330,  
індію   GA340,  
ніобію   GA350,  
ренію   GA360,  
галію   GA370  
20. Брухт торію   GA390 284430
21.
Брухт рідкісноземельних металів   GA420 280530
Брухт чистого незабрудненого металу, включаючи сплави в об'ємній формі (листи, плити, балки, прутки та ін.): B1020    
22. Брухт сурми   GA270 811000
23. Брухт берилію   GA290 811211
24. Брухт кадмію   GA240 810710
25. Брухт свинцю (за винятком свинцевих акумуляторів)   GA150 780200
26. Брухт селену   GA400 280490
27. Брухт телуру   GA410 280450
28. Тугоплавкі метали, що містять залишки B1030    
29. Брухт вузлів електрообладнання, не забруднений мастилами, поліхлорованими біфенілами (ПХБ) та поліхлорованими терфенілами (ПХТ) до такого ступеня, коли він стає небезпечним B1040 GC010  
30. Брухт важких фракцій змішаних кольорових металів, що не містить матеріали, наведені у додатку 2 до Положення2, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у
переліку3, 4
B1050    
31.
Відходи селену і телуру в металічній
формі, включаючи порошок
B1060 GA400 280490
  GA410 280450
32. Відходи міді та її сплавів у диспергованій формі, якщо вони не містять матеріалів, наведених у додатку 2 до Положення2, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3 B1070    
33. Зола та залишки цинку, включаючи залишки цинкових сплавів у дисперсній формі, якщо вони не містять матеріалів, наведених у додатку 2 до Положення2, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3, або ж не викликають прояву небезпечної властивості H4.35 B1080    
34.
Відходи гальванічних елементів (батарей), які відповідають специфікації, за винятком тих, до складу яких входять свинець, кадмій або ртуть B1090    
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: B1100    
35. Чушковий гартцинк   GB010 262011
36.


Цинкові дроси:   GB020  
залишки цинкової пластинчастої
заготовки, верхні (> 90% Zn)
  GB021  
  GB022  
залишки цинкової пластинчастої
заготовки, нижні (> 92% Zn)
  GB023  
  GB024  
залишки цинкового лиття у форму
(> 85% Zn)
  GB025  
залишки цинкової пластинчатої заготовки у ваннах гарячого цинкування зануренням (партіями)
(> 92% Zn)
     
згар цинку      
37. Шлак алюмінію, за винятком сольового шлаку   GB030  
38. Шлак після обробки міді для подальшої переробки чи очищення, що не містить арсену, свинцю або кадмію в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3   GB040 262090
39. Відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді      
40. Шлак після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення   GB040 262090
41.
Шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5%   GB050 262090
Електричні та електронні вузли: B1110    
42. Електронні вузли, що складаються тільки з металів або їх сплавів   GC010  
43. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів6 (печатні плати включно), які не містять таких компонентів, як акумулятори та інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні перемикачі, скло від електронно-променевих трубок та інше активоване скло та ПХБ-конденсатори, або не забруднені складовими, зазначеними у додатку 2 до Положення2 (наприклад кадмій, ртуть, свинець, поліхлоровані біфеніли) в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3 (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [34])   GC020  
44. Електричні та електронні вузли (печатні плати, електронні елементи і провід включно), придатні для безпосереднього повторного використання7, а не для переробки чи кінцевого видалення8      
45.Відпрацьовані каталізатори (за винятком рідин, які використовуються як каталізатори), що містять будь-яку з нижченаведених складових: B1120    
Перехідні метали, за винятком відходів каталізаторів (відпрацьованих каталізаторів, рідин, використаних як каталізатори або інших каталізаторів), зазначених у Жовтому переліку відходів:   GC053  
скандій, титан, ванадій, хром, марганець, залізо, кобальт, нікель, мідь, цинк, ітрій, цирконій, ніобій, молібден, гафній, тантал, вольфрам, реній      
Лантаноїди (рідкісноземельні метали):      
лантан, церій, празеодим, неодим, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій      
46. Очищені відпрацьовані каталізатори, які містять дорогоцінні метали B1130 GC052  
47. Відходи дорогоцінних металів та їх сплавів (золото, срібло, метали платинової групи, але без вмісту ртуті) у диспергованій не рідкій формі з відповідними пакуванням і маркуванням B1150    
48. Зола, що утворюється після спалювання печатних плат (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [31]) і містить дорогоцінні метали B1160    
49. Зола, що утворюється після спалювання фотоплівки і містить дорогоцінні метали B1170    
50. Відходи фотоплівки, що містять галоїди срібла і металічне срібло B1180    
51. Відходи фотопаперу, що містять галоїди срібла і металічне срібло B1190    
52. Гранульований шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза та сталі B1200 GC060 261800
53. Шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза та сталі, включно із шлаками, які використовуються як джерела діоксиду титану і ванадію B1210 GC070 261900
54. Шлак, що утворюється згідно з технічними умовами у процесі виробництва цинку, хімічно стабілізований, з високим (понад 20%) вмістом заліза (наприклад DIN 4301) і використовується переважно у будівництві B1220    
55. Окалина, що утворюється у процесі виробництва заліза та сталі B1230    
56. Оксид міді як окалина B1240    
  Відходи, що містять переважно неорганічні компоненти, які можуть містити метали та органічні матеріали B2    
  Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: B2010    
57. Відходи природного графіту   GD010  
58. Відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом   GD020 251400
59. Відходи слюди   GD030 252530
60. Відходи лейциту, нефеліну або нефелінового сієніту   GD040 252930
61. Відходи польового шпату   GD050 252910
62. Відходи плавкового шпату   GD060 25292
63. Відходи кремнезему у твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві   GD070 281122
  Відходи скла в недиспергованій формі: В2020 GE010 700100
64. Склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла      
  Керамічні відходи в недиспергованій формі: B2030    
65. Відходи і брухт металокераміки (композиційні металокерамічні матеріали)   GF020 811300
66.
Волокна на керамічній основі, не специфіковані або не включені до інших категорій   GF030  
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: B2040    
67. Частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (FGD)   GG010  
68. Відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель   GG020  
69. Шлак, що утворюється згідно з технічними умовами у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований, з високим (понад 20%) вмістом заліза (наприклад DIN 4301 і DIN 8201), і використовується переважно у будівництві та для виробництва абразивів   GG080 262100
70. Сірка у твердій формі   GG090  
71. Вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9)   GG100  
72. Хлориди натрію, калію і кальцію   GG120  
73. Карборунд (карбід кремнію)   GG130  
74. Уламки бетону   GG140  
75. Бій скла, що містить літій-тантал і літій-ніобій   GG150 262090
76. Летюча зола з енергоустановок, які працюють на вугіллі, не включена до Жовтого переліку відходів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [40]) B2050 GG040 2621
77. Відпрацьоване активоване вугілля, що утворюється у процесі підготовки питної води, у харчовій промисловості і у виробництві вітамінів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [78]) B2060 GG060 2803
78. Шлам фториду кальцію B2070 AB050 252921
79. Відходи гіпсу, що утворюється в хімічних технологічних процесах, не включені до Жовтого переліку відходів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [38]) B2080    
80. Відходи анодних блоків від виробництва сталі або алюмінію, виготовлені з нафтового коксу чи бітуму і очищені до стандартних технічних вимог (за винятком анодних блоків від виробництва хлору методом лужного електролізу та від металургійного виробництва) B2090 GG050  
81. Відходи гідроксиду алюмінію, глинозему та залишки виробництва глинозему (за винятком тих матеріалів, які використовуються для очищення газів, як флокулянти та в процесах фільтрування) B2100    
82. Залишки бокситів («червоні шлами») (з pH менш як 11,5) B2110 GG110 262100
83.


Відходи розчинів кислот чи основ із значенням рН більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [70]) B2120    
Відходи, що містять переважно органічні складові, які можуть містити метали і неорганічні матеріали B3    
Тверді пластмасові відходи: B3010    
Нижченаведені полімерні матеріали чи суміші полімерних матеріалів, якщо вони не змішані з іншими відходами і відповідають технічним умовам:      
84.Уламки пластмас із негалогенованих полімерів і сополімерів, включно з нижченаведеними, але не тільки9:      
етилен   GH011 391510
стирол   GH012 391520
поліпропілен   GH014 391590
поліетилентерефталат   - " - - " -
акрилонітрил   - " - - " -
бутадієн   - " - - " -
поліацеталі   - " - - " -
поліаміди   - " - - " -
полібутилентерефталат   GH014 391590
полікарбонати   - " - - " -
поліефіри   - " - - " -
поліфенілсульфіди   - " - - " -
поліакрилати   - " - - " -
алкани з C10 - C13 (пластифікатори)   - " - - " -
поліуретан (що не містить CIFC5)   - " - - " -
полісилоксани   - " - - " -
поліметилметакрилат   - " - - " -
полівініловий спирт   - " - - " -
полівінілбутираль   - " - - " -
полівінілацетат   - " - - " -
85. Відходи вулканізованих смол чи продуктів конденсації, що містять нижченаведені сполуки: карбамідформальдегідні смоли фенолформальдегідні смоли меламінформальдегідні смоли епоксидні смоли алкідні смоли

поліаміди
  GH015 391590
86.

Нижченаведені відходи полімерів, що містять фтор10: перфторетилен/пропілен (FEP) перфторалкоксіалкан (PFA) перфторалкоксіалкан (MFA) полівінілфторид (PVF) полівініліденфторид (PVDF)      
Відходи паперу, картону і паперових виробів B3020    
Нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з небезпечними відходами:      
87. Відходи і макулатура паперова та картонна:   GI010 4707
88. Небілений папір чи картон або гофрований папір чи картон   GI011 470710
89. Інші відходи паперу чи картону, виготовлених переважно з біленої хімічної пульпи, не фарбованої в масі   GI012 470720
90. Папір чи картон, виготовлені переважно з механічної пульпи (наприклад газети, журнали та інша аналогічна друкована продукція)   GI-13 470730
91. Інші, в тому числі, але не тільки:   GI014 470740
  ламінований картон      
  несортовані відходи і макулатура      
  Текстильні відходи B3030    
  Нижченаведені матеріали, не змішані з іншими відходами і виготовлені згідно з технічними умовами:      
92.

Шовкові відходи (в тому числі кокони, непридатні для мотання, відходи пряжі та розволокнена сировина):   GJ010 5003
непрочесані   GJ011 500310
інші   GJ012 500390
93.


Відходи вовни або тонкого чи грубого тваринного волосу, в тому числі відходи пряжі, за винятком розволокненої сировини:     5103
гребінні пачоси вовни чи тонкого тваринного волосу   GJ021 510310
інші відходи вовни чи тонкого тваринного волосу   GJ022 510320
відходи грубого тваринного волосу   GJ023 510330
94.


Відходи бавовни (в тому числі відходи пряжі, розволокнена сировина):   GJ030 5202
відходи пряжі (в тому числі відходи ниток)   GJ031 520210
розволокнена сировина   GJ032 520291
інші відходи   GJ033 520299
95. Льняна кужіль і відходи   GJ040 530130
96. Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина коноплі справжньої (Cannabis sativa L.)   GJ050 530290
97. Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) джуту та інших текстильних луб'яних волокон (за винятком льону, коноплі справжньої і рамі)   GJO60 530390
98. Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) сизалю та інші текстильні відходи роду Agave   GJ070 530490
99. Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) кокосового горіха   GJ080 530519
100. Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) абаки (манільська конопля або Musa textilis Nee)   GJ090 530529
101. Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі і розволокнена сировина) рамі та інших рослинних текстильних волокон, не зазначені і не включені до інших переліків   GJ100 530599
102.

Відходи синтетичних і штучних волокон (у тому числі гребінні вичіски, відходи пряжі і розволокнена сировина):     5505
синтетичних волокон   GJ111 550510
штучних волокон   GJ112 550520
103. Зношений одяг та інші зношені текстильні вироби   GJ120 630900
104.Уживані килими, бракований шпагат, канатно-мотузкові вироби, мотузки чи канати з текстильних матеріалів:   GJ130 6310
розсортовані   GJ131 631010
інші   GJ132 631090
Ґумові відходи B3040    
Нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з іншими відходами:      
105. Відходи і уламки твердої ґуми (наприклад ебоніту)   GK030 401700
106. Інші ґумові відходи (за винятком тих, що наведені в іншому місці)      
  Необроблені відходи пробкової та іншої деревини: B3050    
107. Відходи та уламки деревини агломеровані чи неагломеровані у колоди, брикети, гранули чи інші подібні форми   GL010 440130
    Номер згідно з переліком B Базельської конвенції Код ОЕСР Код ГС
108.
Пробкові відходи і подрібнена, гранульована чи перетерта пробка   GL020 450190
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: B3060    
109. Винні осади   GM070 2307
110. Висушені і стерилізовані рослинні відходи, залишки і побічні продукти у вигляді гранул чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені в іншому місці і не включені до інших позицій   GM080 2308
111. Дегра: залишки, що утворюються в процесі обробки жирних речовин або тваринного чи рослинного воску   GM090 152200
112. Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані   GM100 050690
113. Рибні відходи   GM110 051191
114. Шкаралупа какао-бобів, лушпайки, шкурки та інші відходи переробки какао-бобів   GM120 180200
115.
Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормативам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин      
Нижченаведені відходи: B3070    
116. Відходи волосся людини   GO010 050100
117. Відходи соломи   GO020  
118. Дезактивований грибний міцелій від виробництва пеніциліну, який можна використовувати як корм тваринам   GO030  
119. Ґумові відходи у вигляді обрізків і залишків B3080 GK010 400400
120. Обрізки та інші відходи вичиненої шкіри або композиційної шкіри, непридатні для виробництва шкіряних виробів, за винятком шкіряних шламів, що не містять сполук шестивалентного хрому чи біоцидів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [50]) B3090   411000
121. Пил, зола, шлами, порошки, що утворюються у процесі виробництва шкіри і не містять сполук шестивалентного хрому чи біоцидів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [49]) B3100    
122. Відходи хутра, що не містять сполук шестивалентного хрому, біоцидів чи збудників інфекційних хвороб (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [51]) B3110    
123. Відходи, що містять харчові барвники B3120    
124.
Відходи полімерних ефірів і відходи безпечних мономерних ефірів, не здатних утворювати пероксиди B3130    
Відходи, які можуть містити або неорганічні, або органічні компоненти B4    
125. Відходи, що складаються переважно з латексних водорозчинних фарб, чорнила і затверділих лаків, які не містять органічних розчинників, важких металів чи біоцидів у кількості, достатній для виявлення ними їх небезпечних властивостей (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [68]) B4010    
126. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, не зазначених у Жовтому переліку відходів, що не містять розчинників та інших забруднювачів у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку3, наприклад, на водній основі або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [45]) B4020    
127. Використані одноразові фотокамери з батарейками, що не включені до Жовтого переліку відходів B4030   АD130


____________
1 До Зеленого переліку відходів включено відходи, зазначені у переліку В Базельської конвенції (додаток IX до Базельської конвенції), за винятком позиції B3140, яка включена у зміненій редакції до Жовтого переліку відходів (порядковий номер 84). Там, де це можливо, подається кодовий номер Гармонізованої системи опису і кодування товарів, прийнятої згідно з Брюссельською конвенцією від 14 червня 1983 р. під егідою Ради митного співробітництва (код ГС). 2 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням. 3 Перелік небезпечних властивостей. 4 Слід зазначити, що навіть якщо первісно існують низькі рівні забруднення речовинами, зазначеними у додатку 2 до Положення, наступні процеси, у тому числі процеси рециклювання, можуть призвести до появи окремих фракцій, що містять значно вищі концентрації речовин, наведених у додатку 2 до Положення. 5 Статус золи цинку у даний час ще розглядається, хоча є рекомендація Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD) щодо віднесення золи цинку до безпечних товарів. 6 Ця позиція не включає брухт електрогенераторів. 7 Повторне використання може включати ремонт, оновлення чи удосконалення, без значного повторного складання. 8 У деяких країнах матеріали, призначені для безпосереднього повторного використання, не розглядаються як відходи. 9 Слід розуміти, що такі уламки є повністю полімеризованими. 10 Відходи споживання виключено з цієї позиції. Відходи не повинні змішуватися. Слід розглянути проблеми, пов'язані з відкритим спалюванням.


Возврат к списку