Нормативная база

Нормативная база для экологов Нормативная база для архивной документации  
 

Наказ Державної податкової служби України №905 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем",

Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем

Наказ Державної митної служби України
від 24 грудня 2003 року N 905

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України29 грудня 2003 р.
за N 1246/8567

 

 

Відповідно до статей 187, 243, 244, 245 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню митних режимів (Заяц В. В.) і Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам митних органів інформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу, зокрема шляхом його висвітлення в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниць.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Іванюка М. М.

В. о. Голови Служби
В. Я. Лозко

Затверджено
наказом Державної митної служби України
від 24 грудня 2003 р. N 905

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2003 р. за N 1246/8567

ПОРЯДОК
застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 187 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV з метою реалізації положень статей 243 - 245 Митного кодексу України. Дія Порядку поширюється на товари, що перебувають під митним контролем на митній території України.

1.2. У цьому Порядку термін "операції зі знищення або руйнування товарів" означає механічну, фізико-хімічну, біологічну або іншу обробку, яка унеможливлює відновлення товару або використання його окремих частин, вузлів і агрегатів за призначенням; спалення, захоронення в спеціально визначених місцях (використання товарів не за призначенням, установленим відповідними міжнародними, державними або галузевими стандартами чи технічними умовами, не може вважатися знищенням або руйнуванням).

1.3. Методи знищення або руйнування товарів повинні відповідати таким вимогам:

унеможливлювати подальше відновлення первинних споживчих властивостей товарів або використання їх окремих частин, вузлів і агрегатів за призначенням;

забезпечувати дотримання законодавства України про захист здоров'я населення й охорону навколишнього природного середовища та не призводити до утворення отруйних, токсичних, шкідливих і потенційно небезпечних речовин та відходів;

унеможливлювати вилучення поза митним контролем або підміну знищуваних товарів.

1.4. Митні органи не визнають як операцію зі знищення або руйнування товарів:

використання для споживання тваринами товарів, попередньо призначених для споживання людиною;

проведення з товарами операцій з переробки;

отримання продуктів переробки, включаючи монтаж, складання, переробку або обробку товарів;

ремонт товарів, включаючи їх відновлення;

використання товарів як таких, що полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються; тощо.

2. Порядок розгляду заяви та надання дозволу митним органом

2.1. У разі прийняття власником товарів, що перебувають під митним контролем на митній території України, рішення про їх знищення або руйнування, дозвіл на знищення або руйнування видається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого фактично перебувають такі товари, на підставі письмової заяви, поданої власником, за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Заява про застосування до товарів митного режиму знищення або руйнування подається у двох примірниках, реєструється митним органом і розглядається протягом трьох робочих днів з дати реєстрації. Для розгляду заяви декларант разом з нею подає такі документи:

що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами;

дозволи на знищення або руйнування, надані іншими органами державної влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон;

копію договору про знищення або руйнування між власником товару та підприємством, що має ліцензію встановленого зразка на провадження такої діяльності (у випадках, визначених у пункті 3.9 цього Порядку);

товаротранспортні та інші товаросупровідні документи.

Декларант може подавати додатково інші документи, потрібні для прийняття рішення митним органом.

2.3. Якщо є можливість розміщення товарів у митний режим відмови на користь держави, то митний орган повинен у письмовому виді запропонувати декларантові використати цей митний режим. У разі згоди власника товарів з пропозицією митного органу ці товари розміщуються в митний режим відмови на користь держави.

2.4. Дозвіл на застосування митного режиму знищення або руйнування оформлюється шляхом накладення начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу на обох примірниках заяви резолюції "Знищення (руйнування) дозволено", яка завіряється відбитком печатки митного органу.

Другий примірник заяви з резолюцією про прийняте рішення видається в зазначений строк заявникові (уповноваженому представникові заявника) або надсилається йому поштою (з повідомленням про вручення).

2.5. Митним органом може бути відмовлено в наданні дозволу на розміщення товару в режим знищення або руйнування в разі:

неподання документів, зазначених у пункті 2.2 цього Порядку;

відсутності в зоні діяльності митного органу підприємства, яке має ліцензію на провадження діяльності зі знищення (руйнування) окремих видів товарів, - якщо таке знищення (руйнування) повинно здійснюватися тільки таким підприємством;

в інших випадках, що визначаються законодавством України.

2.6. У разі прийняття рішення про відмову в допущенні товарів до розміщення в митний режим знищення або руйнування начальник або вповноважена посадова особа митного органу накладає на обох примірниках заяви резолюцію "Знищення (руйнування) заборонено" із зазначенням причин відмови. Резолюція завіряється відбитком печатки митного органу.

2.7. Якщо знищення або руйнування товару, зазначеного в пункті 3.9 цього Порядку, проводитиметься на підприємстві, що має ліцензію на провадження такої діяльності, то дозвіл видається митним органом, у зоні діяльності якого розташовано таке підприємство. У цьому разі перевезення й митне оформлення товарів здійснюється за умови узгодження цього питання між митними органами.

3. Митний контроль і митне оформлення товарів, що підлягають знищенню або руйнуванню
3.1. Митний контроль і митне оформлення товарів, що розміщуються в митний режим знищення або руйнування, здійснюються згідно з цим Порядком тільки після проведення визначених у статті 27 Митного кодексу України необхідних для цього товару видів контролю.

3.2. Операції зі знищення або руйнування товарів та їх перевезення проводяться під митним контролем.

3.3. Для проведення на підприємстві, що має ліцензію на провадження діяльності зі знищення (руйнування) товарів, операцій зі знищення або руйнування товарів, заявлених у митний режим знищення або руйнування, на території цього підприємства повинна бути створена зона митного контролю, режим якої унеможливлює надходження (вилучення) товарів поза митним контролем. Така зона митного контролю повинна охоплювати спеціально визначену огороджену територію підприємства, на якій здійснюються складування товарів, безпосередньо процес знищення або руйнування, а також складування відходів (залишків).

Митний орган має право додатково встановлювати конкретні вимоги до обладнання зони митного контролю на підприємстві, де здійснюються операції зі знищення або руйнування товарів, для забезпечення надійності зберігання таких товарів та їх відходів (залишків).

3.4. Попередній огляд місця проведення операцій зі знищення або руйнування товарів уповноваженою посадовою особою митного органу є обов'язковим.

Метою попереднього огляду є з'ясування можливості забезпечення на території підприємства режиму зони митного контролю. Про результати попереднього огляду вповноважена посадова особа митного органу, яка провела огляд, подає доповідну записку начальникові митного органу. Ця доповідна записка додається до першого примірника заяви власника товарів про застосування до них митного режиму знищення або руйнування, що залишається в митному органі.

3.5. Під час проведення операцій зі знищення (руйнування) товарів повинні бути присутніми:

1) власник товару або вповноважена ним особа;

2) у разі здійснення знищення (руйнування) на підприємстві - посадова особа цього підприємства;

3) від митного органу, який видав дозвіл на знищення або руйнування, крім посадової особи, що проводить митне оформлення, - представники відділу тарифів та митної вартості, підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил (за узгодженням з начальником цього підрозділу), підрозділу власної безпеки (за дорученням Управління власної безпеки або в разі погодження керівництвом митниці їх участі).

За фактом знищення (руйнування) складається акт про знищення (руйнування) товарів (далі - Акт) за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку. Номер Акта повинен бути ідентичний номеру вантажної митної декларації. Підставою для завершення митного оформлення є Акт, який долучається до першого основного аркуша вантажної митної декларації.

3.6. Власник товарів або вповноважена ним особа за згодою державних органів, якими надавалися дозволи на знищення або руйнування товарів, забезпечує присутність їх посадових осіб під час проведення операцій зі знищення або руйнування.

3.7. Акт підписується особами, що були присутні під час проведення операцій зі знищення або руйнування (власником товарів або вповноваженою ним особою; посадовою особою підприємства; посадовими особами митного органу, які здійснювали контроль за проведенням операцій зі знищення (руйнування) товарів; посадовими особами органів державної влади, які надали дозвіл на знищення або руйнування товарів).

Кількість примірників Акта залежить від кількості підприємств, органів, посадові особи яких були присутні під час проведення операцій зі знищення або руйнування товарів.

3.8. Митне оформлення товарів у митному режимі знищення або руйнування здійснюється із застосуванням вантажної митної декларації, заповненої згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, Порядком заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 30.06.98 N 380 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909, та Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби України від 14.10.2002 N 561 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.11.2002 за N 877/7165.

Митне оформлення товарів, що ввезені на митну територію України та перебувають під митним контролем, у митному режимі знищення або руйнування здійснюється без справляння податків, установлених на імпорт, і без застосування заходів нетарифного регулювання.

3.9. Знищення або руйнування таких товарів, як:

лікарські й наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори;

неякісна й небезпечна продукція (крім товарів 1 - 24 груп згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності);

військова, мисливська, спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї;

холодна й пневматична зброя; вибухові речовини; спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засоби індивідуального захисту, засоби активної оборони й засоби для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів - здійснюється відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України чи спеціально вповноваженими центральними органами державної влади відповідно до їх компетенції.

3.10. Відходи (залишки), якщо такі утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, перебувають під митним контролем з моменту їх утворення до моменту поміщення їх у відповідний митний режим у порядку, установленому для товарів, увезених на митну територію України. Такі відходи (залишки) повинні бути розміщені у відповідний митний режим не пізніше 10 діб з дня підписання Акта. На документах обліку таких відходів (залишків) уповноваженою посадовою особою митного органу проставляється штамп "Під митним контролем".

3.11. Вантажна митна декларація на відходи (залишки) подається власником цих відходів (залишків) або вповноваженою ним особою в загальному порядку.

3.12. Контроль за правильністю класифікації відходів (залишків) проводиться митним органом з урахуванням класифікаційного рішення.

3.13. Товари, у розміщенні яких у митний режим знищення або руйнування було відмовлено, повинні бути оформлені в іншому митному режимі або вивезені за межі митної території України.

4. Прикінцеві положення

4.1. Митні органи не відшкодовують перевізнику, власникові митного складу чи іншим особам будь-які витрати, пов'язані з транспортуванням, зберіганням товарів, здійсненням вантажних та інших операцій з ними, при здійсненні митного контролю й митного оформлення цих товарів у митному режимі знищення або руйнування.

4.2. Відповідальність перед будь-якими третіми особами за подання митному органу заяви про застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів несе власник чи вповноважена ним особа.

Начальник Управління митних режимів В. В. Заяц

Додаток 1
до Порядку застосування митного режиму
знищення або руйнування до товарів, що
перебувають під митним контролем


Форма заяви
про застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролем

Начальникові ____________
митниці
ЗАЯВА

Підприємство ___________________________________________________
(повна назва підприємства)
_______________________________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки суб'єкта ЗЕД ___________________,

код за ЄДРПОУ __________________________________________________,

адреса: ________________________________________________________,

просить надати дозвіл на розміщення таких товарів у митний режим знищення або руйнування:

N
з/п

Найменування товару

Кількість

Вартість

Місцезнаходження
товару

1

2

3

4

5

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Зазначений товар у митний режим знищення або руйнування заявляється у зв'язку з: ___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Дозволи на знищення (руйнування) видано органами державної влади:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Документи, що засвідчують право розпоряджатися товарами:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Місце проведення операцій зі знищення (руйнування) __________________
_________________________________________________________________

Зобов'язуюся забезпечити проведення операції зі знищення (руйнування) товарів за свій рахунок і заявити у відповідний митний режим відходи (залишки), що будуть отримані в результаті знищення (руйнування).

Керівник підприємства __________________

 


Головний бухгалтер _____________________

 


 


М. П.


Додаток 2
до Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарів, що перебувають під митним контролемФорма акта
про знищення (руйнування) товарів

Акт про знищення (руйнування) товарів

"___" ____________ 200_ р.

_________________________
(місце складення акта)


Цей акт складено про те, що проведено знищення (руйнування) таких товарів, заявлених у митний режим знищення або руйнування за ВМД N _____/__/______ від ____________:

N
з/п

Найменування товару

Кількість

Вартість

Місцезнаходження
товару

1

2

3

4

5

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 У результаті знищення (руйнування) утворилися відходи (залишки):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Операція зі знищення (руйнування) проводилася в присутності:

____________
(посада)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

____________
(посада)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

____________
(посада)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

____________
(посада)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 


Возврат к списку